StartseiteLexikongenchi

genchi

(japanisch) – konkreter Arbeitsplatz